Kişisel Verilerin Korunması

YÖNTEM KOLEJİ AYDINLATMA METNİHADRON EĞİTİM ENERJİ İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak, çalışanlarımıza, öğrencilerimize, velilerimize ve iş ortaklarımıza ait her türlü kişisel veri ve özel nitelikli kisişel verilerin, işlenmesinde, kaydedilmesinde, aktarılmasında, paylaşılmasında ve saklanmasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una (“KVKK”) uygun olarak hareket ettiğimizi ve bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiğimizi bildirmek isteriz. Bu hassasiyet ve Şirket Politikamız gereği belirtmek isteriz ki; tarafımıza ulaşan veriler, “hangi verileri toplayacağımız amacına göre belirlendiği için” sadece gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Sizin tarafınızdan beyan edilen ve/veya otomatik ya da otomatik olmayan yolar ile toplanan veriler, eğitim öğretim standartlarımızı yükseltmek ve sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini artırabilmek adına, alınan idari ve teknik tedbirler eşliğinde özenle işlenmekte, paylaşılmakta, aktarılmakta ve depolanmakta, gerekli olmayan veriler ise silinmektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile sahip olunan haklar ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile HADRON EĞİTİM ENERJİ İNŞ. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ. (“Yöntem Koleji”) olarak, çalışanlarımıza, öğrencilerimize, velilerimize, iş ortaklarımıza ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, hazırladığımız iş bu “Aydınlatma Metni” ile sizlere bilgi vermek isteriz.

1- Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarılacağı

a- Verilerin işlenmesi

Şirketimiz, işbu metin 3. alt başlıkta belirtilen toplama yöntemlerinden herhangi birisi ile elde etmiş olduğu kişisel verilerinizi; şirket temel faaliyetimiz olan eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci seviye tespit ve diğer amaçlar ile düzenlenen sınav ve test süreçlerinin uygulanabilmesi, kayıt süreçlerinin yürütülebilmesi, öğrenci ve velilere ulaşılarak eğitim kurumumuz hakkında bilgi verilmesi, raporlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin özelleştirerek öğrencilere ve velilere sunulması, duyurulması ve reklam faaliyetlerinin yapılması, şirketin faaliyetleri nedeni ile aktarılması zorunlu olan kamu kurum kuruluşları ile birlikte üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlemektedir. KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerine uygun olarak kişisel verilerin aşağıdaki amaçlar doğrultusunda tarafımızca işlenmektedir.

• Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek,
• Sunulan hizmetlerden faydalandırmak,
• Yeni uygulamalardan haberdar etmek,
• Düzenlediğimiz etkinliklerden haberdar etmek,
• Düzenlediğimiz toplantılara davet etmek,
• Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek,
• Kişisel veri sahibinin yapacağı şikayet, geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak,
• Kişisel veri sahibinin tercihine göre oluşturulan servisleri önermek,
• Yasal mevzuata uygun şekilde ticari elektronik posta göndermek,
• Yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlamak
• İlgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
• Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
• Okulumuz faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
• Okulumuz bünyesinde sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,
• Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
• Okulumuz menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
• Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
• Yöntem Koleji'nin sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
• Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
• Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
• Uygulama/aplikasyon yönetmek,
• Yöntem Koleji tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
• Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
• Özel Öğretim Kurumları ile Milli Eğitim mevzuatı başta olmak üzere, mevzuat ile öngörülen veya sözleşmeler ile kararlaştırılan iş ve işlemler ile yükümlülüklerin usulünce yerine getirilebilmesi,
• Ücretsiz/İndirimli okuma başvuruları ve sonuçları, okulumuzda düzenlenen toplantılar, görüşme günleri ve etkinliklere ilişkin bilgilendirmede bulunulması,
• Velilerimiz ve öğrencilerimiz ile iletişime geçilmesi, öğrencinin hal ve gidişatına ilişkin hususlarda gerekli öneri ve bildirimlerin yapılması,
• Acil durumlarda bilgi verilmesi,
• Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi,
• İnternet sitesi ile diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması, elektronik posta gönderilmesi,
• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları ile paylaşılması,
• Veri sahibinin talep ettiği konularda kendisine bilgi iletilmesi,
• Veri sahibinin şikayet ve bildirimlerine cevap verilmesi,
• Okulumuz bünyesindeki birimler ile resmi kurumlar arasında bilgilendirme, koordinasyon ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
• İhtiyaç duyulduğunda sağlık, güvenlik ve eğitim gibi konularda yetkili kişilerle bilgi paylaşılması,
• Personel ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, iş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi.


b- Verilerin Aktarılması

Çalışanlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, iş ortaklarımız ve iletişimde bulunduğumuz diğer kişilerin, sunmuş olduğumuz eğitim hizmetlerinden en yüksek hizmet kalitesinde faydalanabilmesi için, resmi mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde ilgililere ait kişisel verileri toplamakta, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlemekteyiz. Yöntem Koleji olarak; sunmuş olduğumuz eğitim öğretim faaliyetlerinde daha yüksek hizmet kalitesi, araştırma, geliştirme ve bilimsel projelerde yüksek başarı amacı ve bu amaçlar için gerekli olan kaynakların sağlanması amacı ile yurt içinde ya da yurt dışındaki iş ortaklarımız ile, doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz diğer eğitim kurumları, tedarikçiler, yetkili satıcılar, yetkili bayiiler ve iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız.

2 - Kişisel Verilerin Kanunlar Gereği Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Durumlar

KVKK’ nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3 - Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yöntem Koleji olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen en yüksek hizmet kalitesinde ve yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin öğrencileri, çalışanları ve iş ortakları ile yapmış olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile, verilen hizmet, eğitim yada ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösteren kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kayıt ofisleri, şubeler, düzenlemiş olduğumuz etkinlikler, çagri merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yöntemler ile her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

4 - Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KVK Kanunu’na uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

5 - Kişisel Veri Sahibinin Hakları,

KVKK 11.Madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi’nde belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde, taleplerinizi

• Web sayfamızda bulunan KVKK Bilgi Edinme Formu’nu doldurarak şahsen veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz olan hadronegitimenerji@hs01.kep.tr ye yapabilir
• Yazılı ve imzalı dilekçe ile Sille Ak Mahallesi, İsmail Kaya Caddesi, Örnektepe Sokak No:23 Selçuklu/Konya adresine bizzat teslim edebilir,
• Noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.